طی یک دهه گذشته با افزایش تحریم ها و در نتیجه افزایش میزان استرس در جامعه در کنار روشهای مدرن زندگی و تغدیه نامناسب بیماری های فراوانی گریبان هموطنان گرامی مان را گرفته و هزینه بسیار گزافی را بر بدنه ی خدمات بهداشتی و درمانی وارد نموده است.
لذا این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با هدف پیش گیری از مضرات تغذیه نا سالم و نیز ایجاد اشتغال پایدار اقدام به سرمایه گذاری کلان به جهت تامین مواد غذایی فرا سودمند به صورت کاملا سالم و بهداشتی نموده است و این مسئولیت را از ابتدا تا زمان حیات سازمانی خود به عهده خواهد گرفت.